Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Šta je potrebno predati tokom zahteva za kratkoročnu vizu (viza C)? /

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA SVE APLIKANTE

OBRAZAC ZA PRIJAVLJIVANJE: Podnosilac prijave zahteva za vizu mora uredno i čitko popuniti, potpisati i datirati obrazac. Za aplikante mlađe od 15 godina, obrazac za prijavu zahteva za vizu treba da bude potpisan od strane roditelja / zakonskog staratelja podnosioca zahteva; za aplikante od 15 do 18 godina, mora se predati pismena saglasnost roditelja / zakonskog staratelja podnosioca. U svim slučajevima mora se dostaviti kopija putne isprave roditelja / zakonskog staratelja. Obrazac na albanskom jeziku je dostupan ovde ("Obrazci). Zahtev za izdavanje vize može se podneti na sledećim jezicima: slovenački, engleski, albanski, srpski.

ORIGINALNI PUTNI DOKUMENT + KOPIJA SVIH RELEVANTNIH STRANICA (stranica lične karte, prethodne vize izdate od strane Šengenskih zemalja, itd.): Putna isprava mora važiti najmanje 3 mjeseca nakon planiranog odlaska iz Šengenskog područja. Osim toga, putna isprava mora biti izdata u zadnjih 10 godina koja ima najmanje 2 prazne stranice.Tabelu sa priznatim putnim dokumentima, molimo vas da pogledate na internet stranici Evropske Komisije. Ovo je opšti zahtev za sve (uključujući i zemlje koje spadaju u kategoriju putovanja bez viznog režima).

Putna isprava mora biti priznata od strane Republike Slovenije (informacije će biti verifikovane od strane nadležne Slovenačke Ambasade / konzulata u inostranstvu). Dužni ste da pokažete putnu ispravu koja vam omogućava da se vratite u zemlju:
• čiji ste državljanin;
• koji je izdao putnu ispravu (to se odnosi npr. na osobe bez državljanstva);
• u kojoj ste nosilac dozvole za boravak.

Napomena: U slučaju da je vaš pasoš nedavno izdat, od vas će se tražiti da donesete stari pasoš.

NAJNOVIJA FOTOGRAFIJA- VELIČINA FOTOGRAFIJE: Fotografija treba da bude u skladu sa ICAO standardima; potrebno je svetlo u pozadini i neutralni izraz, prekrivene glave nisu prihvatljive;fotografije nesmeju imati spajalice. Fotografija mora biti 35x45 mm i mora odgovarati trenutnom izgledu osobe. Fotografija mora biti snimljena sa frontalnim pogledom na lice, a veličina glave od temena do brade mora biti najmanje 13 mm. Osoba koja je fotografisana mora da nosi običnu odeću, bez tamnih naočara (osim za slepe) i bez prekrivača glave, osim u slučajevima kada je pokrivač glave iz verskih ili medicinskih razloga; u takvom slučaju, prekrivač glave ne sme da zaklanja lice na način koji sprečava identifikaciju. Fotografija potrebna za izdavanje vize mora imati glatku površinu i može biti crno-bijela ili u boji. Osoba koja je prikazana mora imati neutralan izraz, usta moraju biti zatvorena, a oči otvorene.

ZDRAVSTVENO-PUTNE POLISE OSIGURANJA: Kandidati za kratkoročnu vizu (viza C) moraju imati zdravstveno-putno osiguranje za pokrivanje svih troškova koji mogu nastati u vezi sa repatrijacijom iz medicinskih razloga, hitne medicinske pomoći i / ili hitne bolničke terapije ili smrti tokom boravka na teritoriji Šengenskih zemalja. Osiguranje mora da važi na celoj teritoriji zemalja Šengena i pokriva ceo period predvidjenog boravka ili tranzita. Minimalni iznos pokrića je 30.000 EUR.

Podnosioci zahteva za vizu sa višestrukim ulascima, moraju imati važeće zdravstveno-putno osiguranje koje pokriva period njihove prve predviđene posete. Osim toga, takvi podnosioci zahteva moraju potpisati izjavu u prijavnom obrascu u kojoj izjavljuju da su svjesni potrebe za zdravstvenim osiguranjem putovanja za naknadne boravke.

Nosioci diplomatskih pasoša i članovi porodice građana EU oslobođeni su obaveze da imaju putno zdravstveno osiguranje.
 
IZVODI (CERTIFIKATI) CIVILNOG STATUSA (ne stariji od 6 meseci): Originalni izvod iz matične knjige rodjenih, originalni izvod o zajedničkom domaćinstvu, originalni izvod venčanja i / ili originalni izvod smrti  (ako je primenjljivo)
 
DOKAZI  SREDSTAVA ZA PREŽIVLJAVANJE (u slučaju maloljetnih, roditelji ili zakonski staratelj moraju dostaviti dokaze o dovoljnim sredstvima za preživljavanje):
- izvod iz bankovnog računa o prometu u poslednjih 6 meseci;
- dokaz o redovnom prihodu npr. isplate plata u poslednjih 6 meseci, isplate iz Western Union/MoneyGram u poslednjih 6 meseci

► DOKAZI ARANŽIRANOG PUTOVANJA: npr. rezervacija avionske / autobuske / vozne karte, uključujući i povratak/povratna karta (od vas se može tražiti da pokažete originalnu kartu prilikom preuzimanja vize), registraciju vozila, kopiju vozačke dozvole.

POTREBNA DOKUMENTACIJA U SKLADU SA LIČNOM SITUACIJOM PODNOSITELJA ZAHTEVA

a) Ako je podnositelj/aplikant zaposlen:
• ugovor o radu;
• potvrda plaćanja penzijskih doprinosa od strane poslodavca u zadnjih 6 meseci (TRUSTI);
• potvrda plaćanja poreza (lični PAK);
• odobren godišnji odmor od strane poslodavca (ako je primenjljiv).

b) Ako je podnositelj/aplikant vlasnik preduzeća(biznisa):
• potvrda o registraciji preduzeća/biznisa;
• poreska izjava kosovske kompanije (lični PAK i PAK biznisa);
• potvrda o plaćanju penzijskog doprinosa u poslednjih 6 meseci (TRUSTI)
• bankovni izvod kompanije koja pokriva zadnjih 6 meseci.

c) Ako je podnosilac zahteva poljoprivrednik: dokaz o vlasništvu nad imovinom

d) Ako je podnosilac zahteva penzioner: isplatu penzije u posljednjih 6 mjeseci

e) Ako je podnosilac zahteva umetnik: dokaz o kvalifikaciji (npr. dokaz o članstvu u profesionalnom udruženju).

f) Ako je podnosilac zahteva student/učenik:
• dokaz  rešivosti roditelja, ili dokaz o dovoljnim sredstvima za ceo boravak, ili obezbedjivanje obrazca garancije (npr. ugovor o radu, bankovni izvod za posljednjih 6 mjeseci, TRUSTI, PAK);
• studentska karta (ako je primenljiva) i izvod ocena iz obrazovne ustanove;
• studentski indeks/izvod ocena potpisan i overen od obrazovne ustanove (ako je primenljivo).

g)  Ako je podnosilac zahteva maloletnik / mlađi od 18 godina (molimo vas da uzmete u obzir da oba roditelja moraju biti prisutna za podnošenje zahteva za izdavanje vize za maloletnika. Izuzeća od ovog se rješavaju indivudalno od slučaja do slučaja):
• samostalno putovanje: saglasnost roditelja (oba roditelja) ili zakonskog staratelja (overena kod javnog beležnika);
• putovanje samo sa jednim roditeljem ili zakonskim starateljem: saglasnost drugog roditelja (overena kod javnog beležnika);
• ako samohrani roditelj sa kojim maloletnik putuje, ima samo očinsko starateljstvo: dokument koji dokazuje da je on jedini roditeljski staratelj npr. izvod iz matične knjige rođenih maloletnika (sa naznakom samo jednog roditelja), potvrda o smrti, sporazum o razvodu ili sporazum o starateljstvu.

h)Članovi porodica građana EU ili Švajcarske obuhvaćeni Direktivom 2004/38

POTREBNA DOKUMENTACIJA U SKLADU SA SVRHOM PUTOVANJA

a) Turizam:
• dokaz o smeštaju (npr. potvrda rezervacije hotela);
• detaljan plan putovanja;

b) Poseta porodici/prijateljima:
• pismeni zahtev pozvanog (garantno pismo - ovlašćeno) sa specifikacijom odgovornog za pokriće troškova koji proizilaze iz posete;
• dokaz o sponzorstvu od strane pozvanog ako pokriva troškove boravka podnosioca zahtjeva (izjave o bankovnim računima i isplate plata za 6 zadnjih meseci);
• potvrda o akomodaciji (od strane aplikanta ili pozivnika/ugostitelja)

c) Poslovno putovanje/ biznis
• pismeni zahtev od kompanije /organizacije koja poziva, sa službenim pečatom i potpisom kompanije (garantno pismo - ovlašćeno) sa specifikacijom odgovornih u vezi  pokrića troškova koji nastanu prilikom posete;
• potvrda akomodacije (od aplikanta ili od pozivnika).

d) Lečenje /Medicinski tretmani:
• potvrda o akomodaciji zapravo rezervaciji hotela ili ako je smještaj obezbedjen sa strane privatne osobe: pozivno pismo (garantno pismo - ovlašćeno) privatne osobe i kopiju pasoša pozivnika sa specifikacijom odgovornih u vezi  pokrića troškova koji nastanu prilikom posete;
• zvanična potvrda o lečenju /zakazana kontrola u zdravstvenoj ustanovi koja prima pacijenta;
• potvrda zdravstvene ustanove na Kosovu kojom se potvrdjuje da je medicinsko lečenje neophodno;
• dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za lečenje i preostale troškove;
• potvrda o pretplati tretmana.

e) Umetničke, kulturne, sportske i obrazovne aktivnosti
• pozivno pismo (garantno pismo - ovlašćeno) od kompanije / organizacije koja poziva, sa službenim pečatom i potpisom kompanije / organizacije sa specifikacijom odgovornih u vezi  pokrića troškova koji nastanu prilikom posete;
• kopija pasoša odgovorne osobe u zemlji domaćina;
• potvrda o akomodaciji, zapravo,potvrda rezervacije hotela ili ako je smještaj obezbedjen od strane privatnog lica: pozivno pismo privatnog lica (garantno pismo - ovlašćeno) i kopija pasoša domaćina/pozivnika.
• dokumentacija izdata od organizatora u vezi sa događajem, navodeći datum, mesto i broj nastupa (ako je primenljivo);
• potvrda o registraciji organizacije u zemlji domaćina (ako nije javna/medjunarodna organizacija)

Pored toga - za učešće u sportskim aktivnostima, potrebno je:
• fotokopija svih stranica knjižice sportske federacije;
• zvanično pismo sportskog kluba / federacije koja šalje;
• potvrda isplate (naknade) za dogadjaj / turnir (ako je primjenjiv)

f) Novinari:
• certifikat izdat od profesionalne organizacije;
• dokumenat od poslodavca koji navodi svrhu misije.

g) Šoferi:
• detaljna certifikacija itinerara (raspored, zaustavljanje i trajanje, licenca);
• dokaz poslovnog odnosa (potvrda o registraciji, sporazuma o saradnji, izjave);
• spisak vozača zajedno sa overenim kopijama registracije vozila i godišnje potvrde o tehničkom pregledu;
• lista svih zaposlenih zajedno sa kopijama stranica pasoša sa fotografijom; vozačka dozvola (overena kopija vozačke dozvole);
• potvrda o uplati penzijskih doprinosa od strane poslodavca u posljednjih 6 meseci za podnosioca zahteva (TRUSTI);
• potvrda poreske uprave (lični PAK)
• poreska izjava kosovske kompanije (PAK);

h) Tranziti
• viza ili dozvola za ulazak i potvrđene karte u vezi sa daljim putovanjem do krajnje zemlje odredišta

i) Zvanične posete
• nominativni službeni poziv medjunarodne institucije ili institucije države članice, koja sadrži informacije o odgovornima koji pokrivaju  troškove koji nastanu prilikom posete;
• pismo kosovske institucije kojim se potvrđuje da je aplikant član zvanične delegacije.

VAŽNE INFORMACIJE ZA PODNOSIOCE ZAHTEVA ZA VIZE

  • Prateća dokumentacija mora biti prevedena na engleski, srpski ili slovenački jezik;
  • Mogu se prikazati bankovni izvještaji sa više računa. Obezbedjeni bankovni izveštaji ne bi trebalo da budu stariji od 7 kalendarskih dana od datuma podnošenja i treba da nose ime podnosioca zahteva.
  • Za vreme razmatranja prijave, Slovenačka Ambasada može u opravdanim slučajevima, pozvati podnosioca zahteva na intervju i zatražiti dodatna dokumenta. (Član 21 (8) Viznog kodeksa);
  • Prema članu 23 Viznog pravilnika, vreme obrade zahteva za izdavanje vize može potrajati do 15 kalendarskih dana nakon što je dostavljena sva potrebna dokumentacija. Normalno vreme obrade zahteva za vizu je 10 kalendarskih dana.
  • Svaki aplikant mora da podnese poseban obrazac za prijavu i posebne dokumente čak i ako višestruki aplikanti putuju (nalaze se) na jednoj putnoj ispravi (npr.deca putuju na putnom dokumentu svog roditelja)!
  • Otisci prstiju se uzimaju od svih podnosilaca zahteva, osim za sljedeće: deca do 12 godina starosti, podnosioci zahteva koji su podneli otiske prstiju u poslednjih pet godina za kratkoročnu vizu (viza C), podnositelji zahteva za koje je otisak prstiju fizički nemoguć, šefove država i vlada i njihove delegacije ako su pozvani na zvaničnu posetu, i članovi kraljevskih porodica u slučaju da su pozvani na zvaničnu posetu.
  • Naknada (isplata) za vizu iznosi 60 EUR (koja je nepovratna). Neke kategorije su oslobođene ove isplate ili imaju pravo na nižu naknadu - vidi deo „vizna taksa“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka Komisije C (2013) 1725 od 26. marta 2013 o uspostavljanju lista dokumenta koje podnosi podnosioci zahteva za vizu na Kosovu su dostupni na:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/visa_applicants_documents_c_2013_1725_en.pdf