Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Nakon što je viza izdata/odbijena /

Nakon što je viza izdata/odbijena

Obratite pažnju da samo posedovanje vize ne daje automatsko pravo na ulazak u državu i da se od nosioca viza traži da dostave dokaze o ispunjavanju uslova za ulazak na granici, kao što je predvidjeno članom 5 Šengenskih Graničnih Zakona.


KAKO RAZUMETI / PROČITATI VIZNU NALEPNICU
Kratkoročna viza (viza C) ima oblik nalepnice u putnoj ispravi. Molimo vas da pažljivo proverite sve podatke na nalepnici.

Period validnosti vize (natpis “OD… DO” na nalepnici za vizu): Ovaj deo označava period tokom kojeg nosioc vize može da poseti državu (uključujući ulazak, boravak i odlazak). Poseta se mora obaviti izmedju datuma početka i završetka navedenog u ovom delu i ne sme prelaziti broj dana upisanih pod naslovom "TRAJANJE BORAVKA/POSETE''.

Trajanje boravka/posete (TRAJANJE BORAVKA/POSETE… DANA“ na nalepnici vize): Ovaj naslov označava broj dana u kojima nosilac vize može boraviti na teritoriji za koju viza važi (Šengensko područje / Republika Slovenija) . Trajanje boravka se računa od datuma ulaska na teritoriju. Dozvoljeno trajanje boravka može biti kraće od perioda važenja vize. U slučaju višekratnih šengenskih viza koje važe više od 180 dana, dozvoljeno trajanje svakog boravka je 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana. Obratite pažnju da je nosilac vize taj koji je odgovoran za poštovanje ovog pravila i da ne sme prelaziti dozvoljenih 90 dana boravka u roku od 180 dana. U slučaju višestrukih ulaza, ukupan broj dana može se odrediti ulaznim / izlaznim pečatima u putnoj ispravi. Ovaj kalkulator  kratkog boravka je namenjen za izračunavanje  dana koje ste proveli u Šengenskoj zoni.

Vrsta vize: Viza: A – aerodromska tranzitna viza, C -  kratkoročna viza (posete ne duže od 90 dana), D – dugoročna viza (posete duže od 90 dana)
Broj ulaza: Ovo pokazuje koliko puta nosilac vize može ući u Šengensku zonu (broj poseta koji se mogu rasporediti tokom celog perioda važenja vize).

PRAVO ULAZA U DRŽAVU
Samo posedovanje vize ne daje automatsko pravo na ulazak u državu. Od nosioca vize se može tražiti da dokaže da ispunjava uslove za ulazak na granici, kao što je predvidjeno u članu 5 Zakon o Granicama Šengena. Ako su se okolnosti pod kojima je izdata viza promenile, granične vlasti mogu odbiti ulazak i otkazati vizu. Viza se može ukinuti i ako se naknadno utvrdi da su podaci dostavljeni tokom postupka izdavanja viza netačni ili da su sakrivene važne činjenice.

Dužnosti nosilaca viza:
Obratite pažnju da svaki stranac mora poštovati zakone države koju posećuje.
Stranci su prilikom boravka/posete u Republici Sloveniji dužni prijaviti boravište u administrativnoj jedinici na području u kojem borave u roku od 8 dana od dana ulaska na teritoriju Republike Slovenije. Ovo se ne odnosi na sledeće kategorije lica: strance čija je registracija organizovana od strane njihovog organizatora smeštaja (npr. od strane hotela), osoblja diplomatskih misija, konzularnih predstavništava i medjunarodnih vladinih organizacija akreditovanih u Republici Sloveniji, uključujući i njihove porodice,članovi registrovani u Ministarstvu Vanjskih Poslova. Više informacija je dostupno na: https://infotujci.si/en/third-countri-nationals/temporari-residence-

Za sva pitanja u vezi  boravka/poseti Republike Slovenije možete kontaktirati Ministarstvo Unutrašnjih Poslova Republike Slovenije gp.mnz(at)gov.si.

ŠTA MOGU UČINITI AKO JE MOJA VIZA ODBIJENA?

Odluka o odbijanju  kratkoročne vize (viza C) i razlozi za odbijanje dostavljaju se podnosiocu zahteva na standardnom obrascu. Odluka o odbijanju vize uključuje razloge na kojima se odbijanje temelji.

Podnosioci zahteva kojima je odbijena viza imaju pravo na žalbu u skladu sa Uredbom (EK) br. 810/2009 Evropskog Parlamenta i Saveta od 13. jula 2009 kojom se uspostavlja Kodeks Zajednice o Vizama (Vizni kodeks) objavljen u Službenom listu Evropske Unije 15. septembra 2009. U skladu sa Zakonom o strancima (Službeni list RS br. 1/2018 i 9/2018), zainteresovano lice može uložiti žalbu u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja u vezi odbijanja / poništenja / oduzimanja vize. Žalba se podnosi pismeno na slovenačkom jeziku. Za žalbu se naplaćuje konzularna tarifa od 153 eura (Zakon o Administrativnim Tarifama, Službeni list RS 106/10). Nova vizna prijava se ne može obraditi u toku procesa žalbe.

U slučaju negativne odluke o upravnoj žalbi izdata od strane Ministarstva Vanjskih Poslova Republike Slovenije, protiv odluke može se izjaviti žalba. Sudska žalba se može podneti Upravnom Sudu, na adresi Ul. Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana.