Ambasada Republike Slovenije u Prištini /Konzularne informacije /Informacije o Šengen vizama /Da li mi je potrebna viza za kratki boravak (viza C) za putovanje u zemlje Šengena? /

Državljanima Kosova je potrebna kratkoročna viza (viza C) za kratkoročne posete Šengenskoj zoni.

Državljani drugih zemalja (koji imaju prebivalište na Kosovu): EU vodi listu zemalja čiji državljani moraju imati vizu prilikom ulaska u Šengensku zonu i zemlje čiji su državljani izuzeti od ovog zahteva: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf).

Imajte u obzir da čak i ako ste državljanin zemlje čiji su gradjani uglavnom bez viza, bezvizni režim se odnosi samo na kratke boravke u Šengenskoj zoni koji ne prevazilaze 90 dana i koji su namenjeni za neprofitabilne namere.

Nosioci dozvola za boravak, kao i dozvolama za ponovni ulazak, dugoročnim vizama (viza D) u Šengenskoj zemlji, nije potrebna druga viza za ulazak u druge zemlje Šengena. Takve posete su dozvoljene za maksimalno 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana.

Državljani EEO(Evropske Ekonomske Oblasti) i Švajcarske
Državljani druge države članice EEO (državljani EEO-a su državljani država članica EU, Norveške, Islanda i Lihtenštajna) ili Švicarska mogu ući u Republiku Sloveniju s važećom ličnom kartom ili putnom ispravom i ne trebaju dozvolu za ulazak (vizu) ili dozvolu za boravak, bez obzira na svrhu njihovog ulaska i boravka u Republici Sloveniji (uključujući ulazak radi zapošljavanja, studiranja, samozapošljavanja ili boravka). Više informacija 

Državljani trećih zemalja
Državljanin treće zemlje koji želi ući i boraviti u Republici Sloveniji u turističke, poslovne, lične ili druge svrhe treba pridobiti vizu prije ulaska u zemlju, osim ako nisu državljani zemalja koje ne zahtijevaju vizu (vidi: lista zemalja čiji državljani moraju imati vizu prilikom ulaska u Šengensku zonu i zemalja čiji su državljani izuzeti od ovog zahtjeva: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf) ili već imaju jednu od dozvola opisanih u nastavku:

  • Nosioci kratkoročne vize (viza C) koju je izdala jedna od ovih zemalja može tokom perioda validnosti vize, ući u Republiku Sloveniju i ostati u njoj sve dok ukupni period njihovog boravka na teritoriji Šengenske zone ne prelazi 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, ili do isteka vize ako ona ističe pre isteka 90-dnevnog perioda. Broj preostalih dana za boravak u Šengenskoj zoni  može se izračunati korišćenjem kalkulatora.
  • Nosioci dozvole za boravak izdate od strane Šengenske države mogu ući u Republiku Sloveniju sa važećom putnom ispravom i boraviti u zemlji, pod uslovom da ukupna dužina njihovog boravka na teritoriji svih Šengenskih zemalja, osim u teritoriji Šengenske zemlje koja je izdala dozvolu za boravak, ne prelazi 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, ili do isteka dozvole za boravak, ako dozvola ističe pre isteka 90-dnevnog perioda.
  • Nosioci dugoročne vize (viza D) izdate od strane Šengenske zemlje mogu ući u Republiku Sloveniju sa ovom vizom i važećom putnom ispravom i boraviti u zemlji, pod uslovom da ukupna dužina njihovog boravka na teritoriji svih Šengenskih područja, osim na teritoriji Šengenske zemlje koja je izdala dozvolu za boravak, ne prelazi 90 dana u bilo kom periodu od 180 dana, ili do isteka dozvole za boravak ako dozvola ističe pre isteka perioda od 90 dana.

Pogledajte takodje Uredbu (EU) 2018/1806 Evropskog Parlamenta i Saveta od 14. novembra 2018. koja navodi da državljani trećih zemalja moraju imati vize prilikom prelaska vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od ovog zahtjeva.