Veleposlaništvo RS Priština /Konzularne informacije /Nacionalni vizum tipa D in dovoljenje za prebivanje /

Nacionalni vizumi tipa D in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se odda na veleposlaništvu Republike Slovenije v Prištini. 

POMEMBNA OBVESTILA (v času spremenjenega delovanja konzularnega oddelka zaradi pandemije COVID-19):

- Sprejemanje vizumskih vlog za dolgoročno bivanje (viza D)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NACIONALNI VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE D  - združitev družine

Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za prebivanje z namenom združitve družine. Izdaja se za obdobje od treh mesecev do enega leta.

Vizuma D ne potrebujejo državljani države, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali če imajo veljaven potni list in dovoljenje za prebivanje, izdano s strani druge države članice Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Dokumentacija, ki se potrebuje za vizum D:
- izpolnjena vloga za nacionalni vizum,
- ustrezno veljaven potni list,
- fotografija v velikosti 45 mm x 35 mm (nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete),
- potovalno zdravstveno zavarovanje (ki krije stroške zdravstvenih storitev in repatriacije najmanj do višine 30.000 EUR za celotno obdobje veljavnosti vizuma),
- plačilo konzularne takse v višini 77 EUR, razen v primeru, da je prosilec ožji družinski član državljana RS ali druge EU države,
- specifična dokumentacija, s katero se dokazuje namen dolgoročnega bivanja.

Specifična dokumentacija za vizum D iz razloga združevanja družine:
- dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi (izpisek iz matičnega registra RS) ali dokazilo o zunajzakonski skupnosti (izjava partnerjev, da skupaj živita najmanj dve leti, overjena pri notarju oz. pri pristojnem organu v tujini, s podpisi vsaj dveh prič oz. dokumentacija, ki, glede na lokalno zakonodajo, dokazuje izvenzakonsko skupnost),
- overjeno in prevedeno potrdilo o nekaznovanju (sodišča in policije), ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
- dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje, dohodki najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka.

https://www.gov.si/novice/2021-06-09-novela-zakona-o-tujcih-zadostna-sredstva-za-prezivljanje-za-tuje-studente/

V postopku za vizum D se opravi tudi istočasni intervju s prosilcem vizuma (na veleposlaništvu) in z zakoncem/partnerjem v Sloveniji (na upravni enoti), kjer se ugotavlja morebitno fiktivnost sklenjene zakonske zveze. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE TUJCA V REPUBLIKI SLOVENIJI


Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje  za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja so določeni z Zakonom o tujcih. Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec pridobiti pred svojim vstopom v državo.


Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Sloveniji, če zakon tako določa. Za oddaje prošnje mora stranka predhodno pridobiti termin preko elektronski naslov consular.pristina(at)gov.si .


Razlogi oziroma nameni prebivanja, zaradi katerih se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje, so:
•         zaposlitev ali delo,
•         študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
•         združitev družine s tujcem,
•         drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi,
•         slovensko poreklo do tretjega kolena v ravni vrsti.
 
Za izdajo dovoljenja za prebivanje mora tujec imeti veljavni potni list, dokazilo o izpolnjevanju upravičenega razloga oziroma namena, zaradi katerega namerava prebivati v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in o zadostnih sredstvih za preživljanje ter dokazilo o nekaznovanju iz matične države. 

Izdaja dovoljenj za prebivanje je v pristojnosti upravnih enot. Več informacij na www.infotujci.si.

-----------------------------------------------------------------------------------------

ZAJEM PRSTNIH ODTISOV

Slovenija uporablja zunanjega izvajalca za zajem prstnih odtisov v postopku pridobivanja dovoljenj za bivanje v Republiki Sloveniji. Prstne odtise lahko oddate na Slovenskem Visa Application Centru, ki ga upravlja VFS Global v Prištini  in se nahaja na Lidhja e Prizrenit št. 22 v Prištini. 

Prstne odtise lahko oddate na podlagi vnaprej dogovorjenega termina. Ob oddaji prstnih odtisov je potrebno plačati 20 EUR za storitev VFS. Plačilo je mogoče v gotovini.

V nadaljevanju posredujemo navodila za pridobitev termina in oddaje prstnih odtisov:

  • Stranka za pridobitev termina pokliče klicni center zunanjega izvajalca VFS Global na telefonski številki 0900 111 22, od ponedeljka do petka, med 8h in 16 uro. Termin je možno pridobiti le s klicem na navedeno številko.
  • Stranka se na predpisani termin zglasi v VFS centru, ki se nahaja na Lidhja e Prizrenit št. 22 v Prištini. V kolikor se stranka na predpisani termin ne zglasi, mora pridobiti nov termin.
  • Stranka mora obveznost zajema prstnih odtisov NUJNO dokazati s kopijo uradnega dopisa pristojne Upravne enote iz Slovenije, ki  za njih vodi postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje, iz katerega je  razvidno, da je dotična oseba (ime, priimek, datum rojstva) zaprošena za oddajo prstnih odtisov. Stranka, ki na predpisan termin za zajem prstnih odtisov ne bo prinesla kopije omenjenega dokumenta in to obvezo dokazala, prstni odtisi kljub dodeljenemu terminu ne bodo zajeti.
  • Taksa VFS Globala za zajem prstnih odtisov je 20 EUR po osebi in se plača na dan termina neposredno pri izvajalcu.

--------------------------------------------------------------------------------------

VROČANJE ODLOČITEV (DOVOLJENJ ZA PREBIVANJE) IN DRUGIH DOKUMENTOV

 

Ko bo odločitev sprejeta s strani zadevne upravne enote v Sloveniji, ki je obravnavala vašo vlogo za izdajo dovoljenja za prebivanje,  in pripravljena za vročitev, vas bo Veleposlaništvo Republike Slovenije kontaktiralo na telefonsko številko ali pisno na domači naslov in vas pozvalo, da se osebno zglasite na Veleposlaništvu.

Za sprejem odločitve vam bo podeljeni termin. Termin vam bo pisno posredovan ali na elektronski naslov, ali preko SMS sporočila na telefonsko številko.

!!! POMEMBNO !!! : V kolikor vas Veleposlaništvo Republike Slovenije ni kontaktiralo preko telefona ali pisno po navadni ali elektronski poti, to pomeni, da Veleposlaništvo o odločitvi še ni bilo obveščeno oziroma odločitev še ni pripravljena na vročitev.